Pn-Pt: 11:00 - 18:00

Sb: 11:00 - 14:00

Skorzystaj z gwarancji

Na nasze usługi i produkty

Zadzwoń - 508 290 000

ul. Pawia 12, 31-154 Kraków

stary recykling/sprzedaj

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu _________ pomiędzy:
SPRZEDAJĄCYM: __________________________________________ zamieszkałym
w ____________________ ul. ________________________ legitymującym się dowodem
osobistym ____________________ wydanym przez ____________________________
PESEL ______________________
KUPUJĄCYM: iUsed, Kamil Ziobroń, ul. Długa 62/1A, 31-146 Kraków, NIP 6090071106
Przedmiotem umowy jest ___________________________________________
Nr seryjny: ___________________________________________
§1
Sprzedający oświadcza, że sprzęt (towar) będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego własność, jest
wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie pochodzi z kradzieży, nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest ten sprzęt (towar) i że nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.
§2
Strony ustaliły wartość przedmiotu na kwotę ___________ zł, słownie __________________ złotych
§3
Sprzedający oświadcza, że otrzymał od kupującego wyżej wymienioną kwotę a kupujący, że otrzymał wyżej
wymieniony towar.
§4
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§5
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Sprzedający                                                                                           Kupujący